Å samle visdom

Alfred Tolle har en lang karriere bak seg i internasjonalt næringsliv. Da han for noen år siden valgte å si opp jobben som toppleder i Google, var det for å skape den globale bevegelsen Wisdom Together – en forening som samler initiativer og bedrifter som bidrar til å skape en bedre framtid for alle. 

Av Eirik Svenke Solum

– Vi lever i en tid med dype utfordringer på mange nivåer. Det gir også store muligheter, sier Alfred Tolle. Hans livsoppgave er å samle alle gode initiativer som bidrar til personlig og global bærekraft. Slik at kloden vår blir et godt sted – for alle. Han har startet non-profit-foreningen Wisdom Together – en plattform med mål om å knytte sammen bedrifter og initiativ som jobber for å skape en bedre og mer bærekraftig verden. Det handler om etisk lederskap, og å bygge en “global bevegelse rundt kollektiv visdom”.

– Gjennom min personlige og profesjonelle reise, hvor jeg har arbeidet i mange ulike land i verden, har jeg erfart at det finnes ufattelig mange initiativer og mye forskning som gjør fantastisk bra arbeid for å bygge en mer bærekraftig verden. En verden av mer fellesskap og samarbeid, framfor konkurranse.

Wisdom Together er en plattform, en global bevegelse med lokale sentre, som vil synliggjøre disse initiativene for et større publikum. Slik at man kan få opplevelsen og forståelsen av at endringene vi må skape sammen, alt skjer. Noen steder har utviklingen kommet lengre enn andre. Men det finnes vakre prosjekter der ute, som kan inspirere og gi impulser til utvikling, både personlig og for næringsliv, organisasjoner og politisk.

Natur og ulikhet

Fra sitt hjem i Munchen holder Alfred i trådene for prosjekter både i Tyskland, Bosnia, Norge, Sverige så vel som Costa Rica og andre steder. For Wisdom Together er det hoved- saklig tre hovedområder han vil fokusere på.

– Det ene er utfordringene knyttet til at vi ikke lenger er forbundet til naturen og miljøet. Det resulterer i at vi bruker 50 prosent mer ressurser enn kloden kan regenerere. Som igjen betyr at forbindelsen mellom oss, kloden og naturen i stor grad er avskåret. Dét må vi gjøre noe med. Vi må se hvilke muligheter som finnes, hvilken type innovasjon, prosjekter og selskaper som fokuserer på dette, på forskjellige vis. Ved å gå i en mer bærekraftig retning.

Det andre er den økende sosiale splittelsen i samfunnene våre. Vi ser stadig større ulikhet mellom rike land og mennesker, og de som sliter med å fø seg selv. Det er en Oxfam-rapport som kom for snart et år siden, som viser at 64 mennesker har mer rikdom enn halvparten av klodens befolkning. Altså har 64 personer har mer enn 3,5 milliarder mennesker. Dét er langt ifra bærekraftig.
Denne utviklingen går hånd i hånd med økende radikalisering. Gapet mellom de som har og de som ikke har skaper økende antall flyktninger som banker på døren hos det de ser på som rike land. De ønsker å ha sin del av kaka.

Dette gir politiske utfordringer, det skaper spenninger og det er ikke lett å løse.

Det tredje store feltet vi bør arbeide med, er det jeg kaller den spirituelle kløften. Graden av personlig utvikling hos mange mennesker er ikke sunn. En undersøkelse gjort i regi av FN viste at 10 prosent av verdens befolkning lider av depresjon. Det betyr omkring 750 millioner mennesker.
De fleste av disse er faktisk i den industrialiserte verden. Dette tallet er også stigende. Vi ser at materiell velstand, livskvalitet og lykke ikke er så tett forbundet. Fra et visst punkt.

Disse tre faktorene sammenlagt viser at vi har et stort miljøproblem, sosiale samfunnsproblemer og utfordringer med personlig utvikling og livskvalitet.

Hvis vi virkelig skal ta tak i dette, må vi finne alternative måter å måle suksess, og finne alternative måter å se på utdanning og personlig utvikling. Og nye måter å arbeide sammen, leve sammen – og skape andre strukturer for hvordan å fordele verdiene vi skaper.

Å skape framtiden sammen

– Du tegner et omfattende bilde av oppgavene vi står overfor. Mye jobb å gjøre. Med hvilke redskaper bidrar Wisdom Together til dette skiftet?

– Det er mye jobb vi må gjøre. Men det gjøres allerede veldig mye! Wisdom Together skaper rom for å kommunisere dette. Slik at flere kan delta, flere kan støtte og flere kan bli inspirert. Dessuten kan flere lære av prosjekter og initiativer andre steder i verden som de ellers kanskje ikke ville kjent til. Og bringe dette inn i nærmiljøet der de selv bor.

Dette var hovedtemaet ved Wisdom Together-konferansen i juni i München, forteller Alfred. Der handlet det om kreativitet og intuisjon.

– Vi utforsket hva intuisjon egentlig er. Og hvordan vi kan lære å hente ut mer av de uforløste potensialene vi har i oss selv.

Vi arbeidet med hvordan å utforske dette for å skape større endringer i verden, slik at flere kjenner at vi er mer forbundet med hverandre. Og blir bevisst at vi har ukjente og unike muligheter i oss selv.

Å styrke samspillet oss mennesker i mellom er en helt avgjørende nøkkel til å skape framtiden sammen.

Wisdom Oslo

20. og 21. oktober er det klart for Wisdom Oslo. Her er temaet «conscious lea- dership». To dager er satt av i Salt-paviljongene på Langkaia i Oslo (bildet), med internasjonale bidragsytere, dialog, kunst og musikk.

– Her handler det om å forstå ansvaret vi har – og mulighetene det gir. Hvordan selskaper og organisasjoner kan bidra til et mer bærekraftig samfunn, i vid forstand, som inkluderer alle nivåer av hvordan verdier skapes.

Det handler også om hvordan å skape selskaper og organisasjoner hvor folk arbeider i felleskap, i tillit og forstår sitt eget poten- sial, slik at dette bringes ut til det beste for alle. Mange selskaper gjør alt dette, og vi har invitert inn noen av dem til Oslo. Fra SAP, fra Google – fra Norge og verden.

Vi bringer også inn vitenskap og forskning; Otto Scharmer fra MIT kommer, og deler erfaringer fra sitt arbeid med ULab og UTheory. For å nevne noe!

Gross National Happiness

Ved konferansen i Oslo er GNH – Gross National Happiness – et tema. GNH er en annen måte å
måle velstand på enn BNP – brutto nasjonal produkt. Til Wisdom Oslo i oktober kommer bl.a. tidligere utdanningsminister i Bhutan, Thakur Powdyel, og dr. Julia Kim, som leder Bhutans GNH-senter, i tillegg til å lede utvi- klingsprosjekter i FN.

Noe av det GNH utfordrer oss på er å tenke annerledes omkring økonomisk vekst og hvordan dette innvirker på samfunn og livskvalitet.
– Det første man må se på er hva man faktisk mener med «vekst». Ren materiell vekst som reflekteres i BNP er ikke den eneste eller beste veien å måle reell vekst og livskvalitet i et land.

Det var derfor landet Bhutan for noen tiår siden innførte GNH – Gross National Happines. Kongen av Bhutan fastslo at «grunnen til at vi ønsket økonomisk vekst var jo egentlig at vi ønsket å kunne sende barna våre på skolen, gi dem tilgang til et helsesystem og ha nok tid til hverandre, gi omsorg og omtanke. Og ta å vare på naturen vår».

Derfor ville han ikke lenger måle BNP, men heller måle befolkningens livskvalitet.

Interessen for GNH spredte seg og har fått mye oppmerksomhet internasjonalt. Bhutan har ledet et prosjekt i FN i New York i 2012, hvor mange land deltok. De ville lære mer om Gross National Happiness, hvorfor og hvordan Bhutan gjorde dette. Og forstå mer om hvilken effekt GNH hadde på politiske og økonomiske beslutningsprosesser.

Bhutan er ett eksempel på å tenke nytt. I Costa Rica bruker de «social indicator». I Idaho, Maryland og Oregon i USA bruker de GPA – Gross Product Indicator.

En av de ledende eksperter på dette feltet internasjonalt et professor Lorenzo Fioramonto ved Universitetet i Pretoria, som også er blant foredragsholderne på Wisdom Oslo 20.-21. oktober. Han vil lede sessions som bl.a. vil handle om hvordan en slik tilnærming kunne arte seg for Norge. Og hvordan Norge kunne ledet an i dette arbeidet, som allerede har kommet ganske langt inter-nasjonalt.

Mange er interessert i å etablere redskaper for å definere graden av lykke, livsglede og livskvalitet i sitt land. Heldigvis!

Sarajevo

– I november vil det være en Wisdom Together-konferanse i Sarajevo. Her er temaet framtid, framgang og fred. Vi løfter fram unge entreprenører, som vi  både gir rådgivning, mentor-hjelp og økonomisk støtte. Vi tilbyr programmer for personlig utvikling, slik at de får mulighet til å bli bedre kjent med egne verdier og finne sin dypere livsmening. Dét er veldig viktig for å lykkes og for å bidra i samfunnet.

Meditasjon og næringsliv

– Spiritualitet, politikk, personlig utvikling og næringsliv oppfattes gjerne som helt atskilte områder. På hvilken måte har spiritualitet, meditasjon og næringsliv noe med hverandre å gjøre?

– Dette er viktig. Jeg skal gi deg et eksempel. Helmut Lind, som er direktør for Sparda, en av de største næringslivsbankene i Tyskland, deltok på Wisdom Together-konferansen i München.

Han begynte sin spirituelle reise for mange år siden, med meditasjon og dype selvutviklingsprosesser. Blant annet ved å erkjenne sin forbindelse til naturen og til samfunnet som helhet. Han innså at han måtte endre selskapet han ledet, til å bidra langt mer sosialt. Han forandret også hvilke selskaper og institusjoner banken samarbeidet med.

Da han innførte disse endringene begynte også banken å gjøre det langt bedre. Fordi folk merket seg at dette er en bank med bevissthet for hva de gjør og hvorfor. Hvor det viktigste ikke er å tjene litt mer penger, men hvilken rolle man har i samfunnet. Det å skape fortjeneste ble noe sekundært. Spesielt var det mange unge mennesker som skiftet til denne banken.

Og de gjør det nå svært godt.

Bakgrunn

Alfred Tolle valgte selv å hoppe av en internasjonale karriere i næringslivet for å begynne arbeidet med Wisdom Together. Han gikk da fra en internasjonal lederstilling i Google, for å gjøre «noe mer meningsfullt», forteller han. Og før Google arbeidet han i en lang rekke andre land.

– Jeg begynte som leder for et tysk mediaselskap i Asia. Jeg bodde i Tokyo og var leder for internettsatsingen, på den tiden internett tok av. Jeg opplevde at internett ikke bare hadde en stor effekt på økonomi og business, men også på det sosiale og mellommenneskelige. Så jeg har fortsatt mange venner og kontakter i Kina, Japan og Korea.

Derfra gikk jeg til Lycos i Boston, hvor jeg var CEO. Der var jeg faktisk ansatt av et kor- eansk selskap som hadde kjøpt opp Lycos. Så jeg arbeidet som europeer for et asiatisk selskap i amerikanske omgivelser. Som også ga meg en god forståelse av kulturelle forskjeller og det styrker mitt fokus på det med å bygge broer.

Det har gitt meg den innsikten at når alt kommer til alt, så har mennesker dypest sett de samme ønskene for livet, uavhengig av kultur. De ønsker å ha god livskvalitet, være lykkelige og å bidra til medmennesker, miljø og samfunn.

Google og ULab

Alfred gikk videre til å lede Googles avdeling for Skandinavia og Benelux. Fra hovedkontoret i Dublin.

– Det fine i Google var at jeg arbeidet sammen med fantastiske mennesker. Vi gjorde mange veldig flotte prosjekter. Ett var å utforske lykke i ulike kulturer. Vi arbeidet med hjerneforskere og psykologer for å forstå om lykke er oppleves ulikt i land som Norge, sammenliknet med f.eks. Frankrike og Tyskland. Her jobbet vi også med Otto Scharmer fra MIT, som altså kommer til Wisdom Oslo. Vi arbeidet med ulike tilnærminger til ledelse. Og jeg tok inn hans ULab og U-teori-konsept, i Google i Dublin. Som vi også vil høre mer om i Oslo.

Oppvekst

– Hvor startet din egen interesse for personlig utvikling og din spirituelle søken?

– Det er et interessant spørsmål. Mine foreldre døde da jeg var ganske ung. Faren min, som jeg stod veldig nær, døde av hjerteslag da jeg var 13 år. Jeg satt ved siden av ham på sykehuset da han døde.

Jeg satt der, og hadde selvfølgelig sterk følelse av tap og sorg. Men samtidig kjente jeg at det er mer i dette livet å utforske. At endringer er viktig. At dette øyeblikket ga meg mulighet til å oppleve virkeligheten på en annen måte. I et annet lys, på andre nivåer.

For meg var dette øyeblikket mitt viktigste vendepunkt.

Men senere har jeg også møtt mennesker som har gitt meg en dypere forståelse av hvordan vi alle er forbundet. Jeg studerte teater, hvor min lærer lærte meg ulike meditasjonsformer og teknikker for selvutforskning. Vi gikk så dypt at jeg kunne gjenkjenne arketyper hos meg selv. Som C.G Jung refererer til, når han beskriver vårt kollektive selv.

Dette ga meg et rammeverk og en form som jeg senere har kommet tilbake til. F.eks. når jeg har holdt aksjonærmøter i selskaper, hvor jeg både kunne fokusere på det som var forventet, men også kunne se det hele utspille seg i et annet perspektiv. Og stille meg spørsmålet om det vi gjør akkurat nå er det riktige. Eller skal jeg tilnærme meg det på en annen måte?

Dette har hjulpet meg å forstå og reflektere over det jeg arbeider med.

Tre nivåer

Å la mennesker erfare et dypere visdoms-nivå i seg selv er noe av det grunnleggende Alfred ønsker å tilby gjennom Wisdom Together. Praktisk sett gjennom tre satsinger.

– Disse er:

• Konferansene, hvor vi inspirerer og gir impulser. Vi åpner dører i oss, lærer og erfarer noe nytt.

• Det andre er å skape lokale grupper av lærere, veiledere, initiativer og organisasjoner som til-
byr retreats, workshops og annet. Som kan støtte deltakere fra konferansene i tiden etterpå. Jeg har ofte sett at konferanser kan inspirere, men etter litt tid er alt tilbake til det gamle. Derfor etablerer vi
et partner-nettverk, der folk kan finne ressurser lokalt, som følger opp. Som gir fellesskap og støtter endringsprosesser.

• Det tredje er å forbinde det lokale med del globale, med en nett-plattform, en database med lese- og lære-ressurser. Her finner man bakgrunnsmateriale, videoer og mer informasjon fra det som inspirerte mest på konferansene.

Norge

– Hvordan ser du Norges rolle i de globale endringsprosessene og den tiden vi er inne i nå?

– Da jeg jobbet i Google med Skandinavia opplevde jeg at det er ulike nivåer av spirituell utvikling i ulike regioner. Det er noen land som er på et materielt nivå og et spirituelt nivå hvor det handler mest om overlevelse.

I Skandinavia er det en stabilitet og en nysgjerrighet omkring hvordan man kan forbedre seg, og en dyp forbindelse til natur og egen bakgrunn og historie. I hos de menneskene jeg møter personlig i Norge er naturen veldig viktig. Enten gjennom sport, med turer villmarka eller bare som å kjenne seg som del av naturen. Mer enn i andre land.

Det er også en sterk form for åpenhet i Skandinavia. En åpenhet for å lære og å forstå egen identitet. Mange tør å spørre «hvem er jeg?» Men også «hva forventer jeg?» Det er en sterk gi og ta-dynamikk. Det mener jeg er en svært god egenskap.

Dette gjør det til et veldig riktig sted å arrangere en Wisdom Together-konferanse i Norge. Nivået er høyt, og man forstår at man har et ansvar. Og man er interessert i å høre andres erfaringer og lære av dette.

Det vi står overfor nå er både store utfordringer og store muligheter! sier Alfred Tolle.

*

www.wisdomoslo.com

Kommentarer

commentarer

Comments are closed.