André Noah: Sjelen og det våkne mennesket

Da André Noah nådde toppen av Kilimanjaro begynte hans livs vendepunkt. Oppvåkningen som skjedde åpnet et helt nytt liv, og ble begynnelsen på arbeidet som ”spirituell fasilitator”, healer og veileder.

Av Eirik Solum. Foto: Mona Hauglid / Privat

André Noah arbeidet med idrettsvitenskap og toppidrettsutøvere gjennom mange år. Han studerte prestasjonsevnen til mennesket, og hjertets evne til å integrere kroppens helhetlige funksjonsevne. Nysgjerrig på nye opple- velser la han ut på en omfattende jorden-rundt reise, sammen med kjæresten sin.

– Vi begynte like godt med Kilimanjaro. Vi skulle på toppen og la en god plan for å nå målet. Men nær toppen forandret alt seg plut- selig til en akutt høydesyke og livs- endrende nær-døden opplevelse, forteller han.

noah5– På mindre enn ett minutt forandret alt seg fra en god opplevelse, til å kjenne at livet var i ferd med å ta slutt. Jeg så kroppen utenfra der den ble hjulpet ned til en stabiliseringshøyde 1500 meter lenger nede så hurtig som mulig av guidene. Etter å ha kommet ned, forsvant etter hvert symptomene på høydesyke. Men da vi skulle fly til Dar Es Salaam i Tanzania kort tid etterpå, skjedde det samme igjen i flyet – og jeg måtte hjelpes ut av flyet i rullestol.

– Nå i ettertid, og ut fra en dypere væren, ser jeg at det var tanke-kroppens liv som døde. En spontan våkenhet var åpnet. Men kroppen var ikke klar til å virke integrert sammen med denne oppvåkningen som skjedde. For kroppen kjente ikke bare kjærligheten i våkenheten som åpnet seg, men også livets relasjons-punkter og hvordan de ikke kunne bestå. Det var som om den minste bevegelse lot meg kjenne hele livets skuespill som død energi. Mitt gamle jeg var død. Men jeg eksisterte allikevel – hvem var jeg?

Til tross for disse opplevelsene reiste André og kjæresten videre, selv om de ble anbefalt av eksperter å stoppe på grunn av den sterkehøydesyken. På et dypere plan var høydesyken en del av en avgjørende forløsning, opplevde han. De reiste til Australia, Malaysia, Sør-Amerika og Machu Picchu.

– Men kort tid etter at vi var hjemme igjen, startet en svært krevende prosess – der jeg som men- neske hadde ekstreme spirituelle opplevelser. Det skjedde uten noen rundt meg med erfaring eller kunnskap om hva som egentlig foregikk.

Over flere år opplevde jeg daglige ut-av- kroppen-opplevelser – i våkenhetens grenseløshet. Men for mennesket som hadde et liv som fortsatt prøvde å fungere gjennom gamle relasjons-punkter, var en enorm transforma- sjon og endring alt i full gang.

I denne opplevelsen av det evige sjels-jeget, var tanke-kroppen helt fraværende. Men kunne denne våkne tilstedeværelsen, uten styring gjennom tanke-kroppen, leves her på jorden? Der og da var virkeligheten som utspilte seg, at jeg ikke kunne fungere i et normalt livs samfunn. Jeg ble sendt på alle mulige helse-undersøkelser, som alle viste at alt var bra.

13754595_10153563194582172_9059723234526760064_nGRADVIS ENDRING

Hverdagen endret seg fort i denne tiden, forteller André.

– En bevissthet våknet inni meg, da jeg erkjente at jeg opplevde alt rundt meg som meg selv, helt uten å dømme virkelighetens nyanser.

Med enhetsbevisstheten som våknet naturlig fram fra det indre, våknet også minnene fra det indre barns frie natur – og opplevelsen av nettopp å være ett med alt.

Som idrettsutøver hadde André Noah dag- lig trent 3-4 timer daglig i over 10 år. Denne tilstedeværelsen ble nå erstattet, med like mange daglige timer med meditasjon. Erfaringen av den grenseløse kjærligheten ble ofte til hele dager – og mange ganger flere dager i total bliss.

Grytidlige morgen-meditasjoner ble ofte til lange nedskrivninger hvor indre bilder, symboler og visjoner tok form.

– Jeg skrev om endringene vi er i som men- neskehet, om kloden og hvordan vi alle vil våkne opp. Egentlig alt det jeg får oppleve at skjer nå.

På få år gjennomgikk André store endringer i livet. Kilimanjaro-oppvåkningen, å bli far, å erfare at skiftet innebar et samlivsbrudd med skilsmisse, og endringen fra å jobbe som

en anerkjent treningsrådgiver til å arbeide som healer.

Å VELGE Å LEVE

I denne perioden gjennomgikk André også et halvt år der han tok et valg om faktisk å fortsette å leve.

– Jeg var aldri i tvil om dette ”valget”, men allikevel var det et opplevd valg som menneske. Fordi jeg visste i både sjel og kropp at livet ville endres totalt – og at det også ville forløse svært sterke bånd av kjærlighet. I denne perioden opplevde jeg daglig å høre og kjenne den indre stemmen si: ”ja, jeg fort-etter å leve som dette mennesket”.

I det ”indre valget” som bare skjedde, observert av meg som mitt evige jeg – gjenkjente jeg også hvordan mange tidligere liv hadde endt på denne ”plassen” i den menneskelige utvikling. Der dette livets skifte til våkenhet hadde oppstått som del av døden som menneske.

Nå skjedde døden som mennesket jeg var – og det våkne mennesket levde videre.

Fra André Noah retreat i Marokko.

Fra André Noah retreat i Marokko.

EVIG NATUR

Det var også på denne tiden, at André begynte å jobbe som healer. Et arbeid som etter hvert når svært mange mennesker, gjennom meditasjoner, retreats, over hele verden.

– Healingen og helheten i arbeidet med mennesket og jordens skifte var aldri noe jeg kjente jeg skulle ”bli”. Det handler om min evige natur som sjel og menneske.

Det er denne autentiske væren som er hele nøkkelen til menneskets misjon på jorden. Vi er her for å være sjelens våkenhet. Som levende kjærlighet i vår menneskelighet.

HEALING

– Hva er healing for deg?

– Healing er våkenheten som skjer, som den levende kjærlighetens resonans. Et naturlig resonanspunkt åpnes med den eller de jeg er sammen med. Slik hjerteslaget vårt bare er – i resonans med oss selv – slik skjer også den mest kraftfulle healing.

André Noah opplever at healing kan åpne denne resonansen, i de dypeste lag av vår ”sykdoms-bevissthet”.

– Slik kan healingen også åpne fysisk vitalitet, selv der det ikke har vært en opplevd mulighet for helbredelse.

SPIRITUELL FASILITATOR

I arbeidet som “spirituell fasilitator” handler det om å tillate væren, og å skape et rom der mennesker kan opp- leve å være til stede i sitt sjels-jeg.

– Da kan de kjenne den konkrete opplevelsen av å være den evige kjær- ligheten. Når ordene jeg deler, og det som skjer, gradvis oppleves gjennom våkenheten bakenfor alle ord og ytre forhold, så gjenopprettes enheten i den indre stille våkenhet.

Som en vakker prosess snus sårbarheten i mennesket fra å oppleves som en frykt i maskers motstand mot erfaringen av å være elsket – til en ”grace” av myk overflods-energi, som får fylle hele livet, og spire frem som levende våkenhet.

Røttene i dette arbeidet ligger i Østens visdomstradisjoner, forteller André.
– Røttene hviler i Østens spiritualitet ogtradisjonen til den væren som blant andre Ramana Maharashi, Ananda MayiMa, Papaji, Yogananda og Neem Karoli Baba – fortsatt er helt levende gjennom. Jeg kjenner og ”er” enheten i denne stemmen av våkenhet, sier André.

Fra André Noahs retreat i Egypt.

Fra André Noahs retreat i Egypt.

MENNESKETS FRIHET

– Hvem er det som oppsøker ditt arbeid?

– Veldig mange forteller at de bare vet at de skal komme – at det kjennes riktig.

Flere og flere terapeuter, bedriftsledere og mennesker som har opp- levde kraftfulle transformasjoner i livet kommer fordi de er klare for å erfare livet fra en større dybde. Andre er mennesker som har jobbet med seg selv i mange år, og en stor gruppe høy-sensitive mennesker. Flere og flere unge mennesker og barn.

En fellesnevner for veldig mange som kommer, er at de bevisst eller ubevisst er klar til å la fristillingen av slørets masker skje. Helt i de dypeste lag av vår menneskelighet. En overgivelse, og en tillatelse til at våkenheten kan tre frem. Der vi kjenner kjærligheten vi alle er!

I MEDMENNESKELIGHET

Den type spiritualitet som trer fram nå, er mindre konsentrert om opphøyede mestre – og mer som et fellesskap av mennesker som er på samme vei, opplever André Noah.

– Jeg tror vi er på vei vekk fra en “mira- keltenkning”, der Gud plasseres over mennesket. Vi er ikke mestre som har kommet for å lære opp andre mennesker. Men jeg tror mange av oss som lar denne type arbeid skje, nå fornyer hvordan våkenheten kan åpnes.Det skjer i samskapelse – i vår våkenhet. Det er den eneste måten en sann våken medmenneskelighet kan skje. Det vi kan kalle ”En ny Jord” – eller ”Kjærlighets-Jorden”.

Genuine læremestre har alltid eksistert, men i en våken likeverdighet. I vår essens er vi fullkomne. Men vi beveger oss bort fra behovet for læremestre – og åpner godhetens bevissthet.
På en myk måte, åpnes nå en dypere samhørighet i vår væren – der mennesket i mindre grad har behov for å se ”opp til” sin fullkommenhet gjennom en lærer, og i større grad kan ”smelte direkte i ens indre væren”.

Nøkkelen til at dette kan skje, hviler i menneskets grad av fristilling fra dømmende mønstre.

OVERGANG

– Opplever du at vi er inne i et større skifte nå, som menneskehet?

– Mange var opptatt av tiden omkring 2012. Og jeg opplevde at det begynte en kraftfull prosess da, som fortsetter nå. Den indre åpenheten og sensitiviteten er klar til å leves ut som våken skaperkraft og kjærlighet.

I det skiftet vi er inne i nå, er det så langt mange som har måttet “ristes” litt – shaken to awaken. Noe som fortsatt pågår. Men nå åpnes det for en mykere form for spiritualitet. Hvor det handler om å leve i en dypere form for selvaksept – og med hverandre. Det er så flott å se hvordan den myke feminine kraften nå får komme klarere fram.

FRA LIDELSE TIL FØDT USKYLD

– Den våkenheten som eksisterer bakenfor alle ord, vil komme tydeligere fram gjennom en myk spiritualitet av aksept og kjærlighet. Dette vil skje sammenfallende med at den indre våkenheten settes ut i livet.

Den indre krigen i den mentale verden vil stilnes synkront med mer harmoniske skifter i menneskers liv og i samfunnet. Vi vil se en frigjøring fra det mentale sløret. I denne friheten hvor flere og flere mennesker vil oppleve å være – skjer den naturlige fristilling fra ideen om at noe noen gang har måttet fikses.

I samfunnet vårt lever et stort antall sensitive mennesker. Svært mange av disse menneskene begynner nå å bli bevisst sin indre værekraft, slik at utfordringene med sensitiviteten kan vendes til et levende potensiale av åpenhet. Dette skiftet vil ha en enorm verdi for vår vitale livskraft.

Vi vil se og oppleve en ny tid. Der det som har blitt sett på som ”det svake i mennesket” vil bli den genuine sårbarhets åpenhet. Og som vil realisere et samfunn av vital godhet.

EGET ARBEID

André Noah har nå arbeidet i over 10 år som fulltids healer og sjels-veileder, med mennesker fra hele landet og fra utlandet.

– Kan du beskrive hvordan du arbeider i møte med mennesker?

– Fellesnevneren for både healinger, sjels- veiledning, gruppesamlinger og retreatene – er at våkenheten tillates å skje spontant.

Under healinger åpnes den naturlige selv-helbredelse gjennom våkenheten. Sjels-energien vekkes til en indre oppvåkning.

Sjels-veiledningen lar en myk våkenhet åpne seg, ved at vi får oppleve den naturlige våkne natur bakenfor slørets begrensninger. Spontan oppvåkning kan skje i menneskets direkte opplevelse av kjærligheten.

André Noah holder også jevnlige gratis meditasjoner og satsangs på WebTv.

De siste fire årene har han holdt retreats i det han mener er sentrale områder for jordens energiskifte.

– Under retreats ved pyramidene i Bosnia, i Egypt, Guatemala og Mexico, England og andre steder – skjer det et kraftfullt fredsarbeid. Gjennom enheten av individets, menneskehetens og jordens oppvåkning.

I vår har André Noah spirituell freds-retreat i Israel og Palestina. Her skal den feminine Magdalena-kraften åpnes, forteller han. I sommer holder han sommer-retreat i Nord-Norge, på det vakre Hjertefølger-senteret på Sandhornøyna utenfor Bodø.

BARNETS LEVENDE FRIHET

Da André Noah sin oppvåkning skjedde for snart 14 år siden, skjedde det også i et sterkt møte med barnets energi. Hans første av i alt fire barn var på vei inn i livet da.

– Barnets levende frihet er den evige kraften, vitaliteten og skaperkraftens glede, som lever bakenfor alle behov for metoder og roller.

Denne friheten er som en signatur for den nye tiden på jorden. Fordi vi allerede er frie og våkne – som kjærligheten selv, sier André Noah.

**

OM ANDRÉ NOAH

Veileder og “spirituell fasilitator”. Utdannet innen idrettsvitenskap.

André opplevde et avgjørende skifte i livet som begynte med en nær-døden-opplevelse i forbindelse med høydesyke på Kilimanjaro. I dag skaper han samlinger og retreats der han lar mennesker møtes i åpenhet, våkenhet og hvor de kan dele sin opplevelse av ny bevissthet og kjærlighet.

Han arbeider fulltid som healer og sjels-veileder, med mennesker i hele landet og fra utlandet.

For konsultasjoner og retreats i år, se André Noahs facebook-sider – og nettsider på www.andre-noah.com

Kommentarer

commentarer

Comments are closed.