Helsecoaching

Å gi hjelp til selvhjelp og å styrke evnen til å ta grep om egen helse er noe av det en helsecoach kan bidra med. Fagfeltet er ganske nytt, men nå kommer snart helsecoaching til å bli mer utbredt, mener Melinda Merunada.

Av Eirik Svenke Solum

– En helsecoach jobber med å fremme helsen og å styrke det man selv kan gjøre i forhold til egen helse. Det handler om å hjelpe og støtte mennesker til å ta større ansvar selv, sier Melinda Merunada, da vi møter henne hos Paradigm Academy, hvor hun jobber til daglig. Sammen med Gillian Godtfredsen har hun skrevet boken ”Helsecoaching – på vei mot helhetlig helse”.

Melinda har selv en svært bred bakgrunn og utdanning med flere mastergrader. Hun har akkurat avsluttet en doktorgrad i metafysikk. Melinda er også utdannet pedagog fra Universitetet i Helsinki, i tillegg til å ha studert fysioterapi, dans, helsefag og sosialpsykologi.

– I utgangspunktet er jeg fysioterapeut og har jobbet med arbeidsfysioterapi. Jeg har alltid vært opptatt av bevegelse og dans. Jeg har også jobbet som instruktør i over 15 år innen trening, både med barn og eldre.

Samarbeid

– Hvordan jobber egentlig en helsecoach?

– Helsecoachen vil hele veien samarbeide med klienten, det er ikke en relasjon mellom ekspert og ikke-ekspert. Det er mer en situasjon hvor man jobber sammen som likeverdige parter. En helsecoach kan hjelpe mennesker å betrakte livet med ulike perspektiver, og å se hvilke muligheter man selv har til å få det bedre med egen helse. Man blir bevisst på hvilke områder det er man ikke har det så bra som man ønsker.

Melinda beskriver hvordan helsecoachen også kan skape bevisstgjøring, gjennom å bidra til refleksjon og å stille spørsmål som kan sette i gang prosesser. Dessuten kan en helsecoach hjelpe til å sette opp en konkret handlingsplan.

– Men helsecoachen jobber sammen med den andre, siden det vil alltid være hos den andre hovedansvaret ligger. Man tar utgangspunkt i den andres ståsted, og bidrar i det å sette opp en plan derfra.

– Hvilke type spørsmål er det en helsecoach kan stille, som kan bidra til å fremme helse og endring?

– Det kan være spørsmål som ”hva er grunnen til at jeg har et problem med helsen?”, ”hvilke områder kan jeg selv begynne å jobbe med?” og ”på hvilken måte kan jeg begynne å forandre mine vaner, hvis disse ikke leder til bedre helse?”

– Hva er det en helsecoach gjør som ikke en god fastlege gjør?

– For det første så har helsecoachen mer tid til å være sammen med den andre. Samtidig som helsecoachen ikke har den samme kunnskap som legen om det medisinske og hvordan sykdommer behandles medisinsk. Men helsecoachen har mulighet til å hjelpe mennesker til å bli bevisst sitt eget ståsted og hva man selv faktisk kan gjøre noe med. Legen er kanskje ikke alltid like opptatt av dette eller har ikke tid til å følge det opp. Helsecoachen og legen kan dessuten samarbeide.

– På hvilken måte kan en helsecoach samarbeide med legen?

– Samarbeidet kan gå på mange plan. Legen har det overordnede ansvaret for det medisinske behandlingsopplegget som personen er i. Mens helsecoachen har normalt sesjoner i tiden mellom hver gang personen er hos legen.

Samarbeidet kan også være med andre profesjoner, som fysioterapeuter, ergoterapeuter eller annet helsepersonell.

– Hvilke problemstillinger er det en helsecoach kan hjelpe med?

– Veldig mange. Selv om en helsecoach ikke behandler sykdommer medisinsk, så kan man hjelpe den andre til å styrke helsen, lindre symptomer og bedre immunforsvaret. Det handler om å fremme det som er friskt. Dessuten er tankene og tankemønstre viktig, og noe som påvirker oss og helsen vår. Dette er også noe man kan jobbe med.

Redskaper

– Hvilke type redskaper er det en helsecoach bruker i sitt arbeid?

– Det er mange ulike redskaper, alt fra det å lytte, se og høre, stille spørsmål og intervjue, hjelpe med bevisstgjøring – til verktøy fra andre coachingretninger, NLP og det å ha grunnleggende kunnskap om helse. Dessuten kunnskap om meditasjon, veiledning til avspenning og refleksjon, slik at man bedre blir i stand til å søke innover i seg selv etter svar.

Det er et stort felt som omfatter mange områder.

– Hvordan kan en slik reflekterende søken og meditasjon skape bedre helse?

– Blant annet ved å redusere stress og uro. Til å få mer tid til å prioritere det som virkelig er viktig for helsen i livet. Meditasjon kan også gi ro fra alle tankene som hele tiden pågår i oss, spesielt i forbindelse med sykdom og smerte. Det kan bli mye grubling, men også sinne og frustrasjon. Helsecoachen kan hjelpe til å roe ned litt, slik at kroppen og positive prosesser får bedre tid og rom til å jobbe.

– Noen vil kanskje lure på om en helsecoach er det riktige for dem? Så hva skjer når man kommer til en helsecoach?

–  Første gang vil det være en startsamtale, der helsecoachen og den andre snakker sammen om det vil være passende å samarbeide om å sette opp et progresjonsforløp. Hvis det for eksempel er store psykiske problemer, så vil det være hensiktsmessig om personen går til legen og får utredet dette.

Helsecoaching

De fleste som ønsker aktivt å jobbe med sin egen helse og utvikling, kan ha utbytte av å samarbeide med en helsecoach. Eller å styrke seg selv, profesjonelt, i eget arbeid – hvis man jobber i yrker hvor man jobber med mennesker. Man kan få styrket egen kraft og øke motivasjonen, og kanskje støtte til å handle og ta valg. Noe som man egentlig vet ville være bra for egen helse.

Helsecoaching kan også bidra til å styrke selvfølelsen eller aspekter i livet hvor man kan trenge støtte.

Utdanningen

– Hva består en helsecoaching-utdanning av?

– Det er en omfattende utdanning. Først handler det om å få grunnleggende kunnskaper om både kommunikasjon, NLP og coaching. Dessuten er det intervjuteknikk, samtaleteknikk og det å hente inn informasjon og målsetninger. Å få en forståelse av hva klienten har av forventninger.

Det å hjelpe den andre til å frigjøre ressursene sine, bruk av ulike coachingteknikker til å støtte den andre til å sette seg mål framover. Og å gjøre dette på en måte slik at det blir spennende å jobbe med.

Utdanningen handler om å bygge opp kunnskapen omkring dette, uten å bli en ren rådgiver. En helsecoach skal ikke si til folk hva de burde gjøre, det handler om å støtte den andre på veien.

Det inngår mye etikk og hvordan å jobbe med mennesker. Og grunnleggende kunnskaper om helsefremmende arbeid, meditasjon og ulike verktøy som kan brukes i selvhjelp.

Melinda forteller at for å bli en god helsecoach så må man igjennom en egen selvutviklingsprosess.

– En helsecoach må først gjøre et arbeid med seg selv, slik at man kan være personen som kan støtte den andre. Derfor inngår det mye egenutvikling. Teori og praksis går hånd i hånd.

Utdanningen er spredt over lengre tid, siden dette er en progresjon og krever utvikling. Den tar ca ett og et halvt til to år.

Begrensende overbevisning

– Hvilke endringer er mulig å skape i folks overbevisning omkring seg selv og egen helse?

– Begrensende overbevisninger er et stort område. Det handler om selv å bli bevisst hva man tror. Hva er viktig for meg og hva er ikke så viktig? Og hva tror jeg omkring min egen helse?

Hvis jeg er overbevist om at det ikke er bra for meg å spise det ene eller det andre, så vil jeg få veldig dårlig samvittighet hvis jeg faktisk spiser det. Tankene min vil skape stress, uro og grubling. Det vil i seg selv ikke være helsefremmende.

Derfor er det viktig å avdekke overbevisning, tro og hvor vanene ligger. Og hvor kommer overbevisningene fra? Hvilke muligheter har jeg selv til å påvirke og skape endring?

Helsecoaching

Helsecoachen kan hjelpe den andre til å se om dette er noe som ligger inne i en selv, eller om det kommer utenifra. Hvis noen andre har sagt at noe er umulig, så kan dette blir noe man tror på og lever etter, som en sannhet. Det kan sette begrensninger for livet og målsetninger.

– Alt dette høres ut som selvutvikling på et dypere plan og ikke bare noe som berører fysisk helse?

– Ja. Det er mye selvutvikling i helsecoaching, siden mye har utgangspunkt i våre egne tanker. Og å hjelpe den andre i å få et helhetsperspektiv og få oversikt over situasjon. Se på hva jeg har gjort som har funket og hva som ikke har funket. Og derfra få oversikt over området jeg faktisk kan gjøre noe med. På hvilke områder kan jeg faktisk gi slipp på litt av kontrollen?

Melinda mener vi alle har mulighet til å påvirke og styrke vår egne helse mer enn vi gjerne er klar over.

– Vi kan alltid påvirke helsen og livskvaliteten vår, selv om vi ikke alltid kan endre alt. Men vi kan lære å leve med det og håndtere det. Samtidig kan det være viktig å lære å lytte innover, kanskje bruke intuisjonen, for å kjenne godt etter hva som er riktig.

Luksus?

– Personlig coaching er noe som har bredt om seg raskt de siste årene. Er det en fare for at dette bare blir selvopptatt luksus?

– For noen kan det kanskje være det, for andre ikke. For mange vil det være et tillegg til annen behandling. Det handler om hva jeg ønsker å prioritere i livet mitt. Og siden helsecoaching er en prosess som går over tid, så kan det også være et spørsmål om penger. Det er ikke slik at man bare avtaler en time og én konsultasjon. Hvis vi inngår et samarbeid, så setter vi opp et forløp hvor man får anledning til å skape resultater og utvikling. Endringsprosesser skjer ikke over natten.

Så kan man spørre seg om dette er luksus eller noe som går dypere? For mange kan det bidra til å få økt energi, styrke og livskraft tilbake. Og motivasjon som også kan hjelpe til å skape produktivitet på andre områder i livet.

Det er fantastisk givende å se hva folk kan få til, både personlig og profesjonelt, når de begynner å se på livet sitt på nye måter og nye synsvinkler.

– Tilbudene innen det alternative kan oppleves som en lite oversiktelig jungel av tilbydere og behandlingsformer. Kan en helsecoach også hjelpe til å navigere i dette landskapet?

– Ja, og det er veldig viktig. Det er absolutt en fordel at helsecoachen har kjennskap til andre behandlingsformer, både innen komplementære retninger og innen skolemedisin. Mennesker som kommer til en helsecoach har ofte surfet omkring og oppsøkt mange ulike behandlingsformer. Det å oppsøke en helsecoach kan gjerne være noe som kommer et godt stykke ut i en søken på dette feltet.

Det kan være viktig at helsecoachen selv kjenner til og har erfaring med ulike behandlingsformer. Samtidig som helsecoachen bør ha utviklet et kritisk perspektiv og ikke skal tro på alt. Man bør kunne sortere litt i hvem og hva som er seriøse og ikke seriøse tilbydere. Det er mange som lover mye, uten å kunne vise til dokumentasjon eller god erfaring på området. Derfor inngår det også i utdanningen å få kunnskap om lovverk på området, omkring markedsføring og informasjon.

Det er også mange som kaller seg helsecoach som ikke har noen utdanning. Vi ønsker derfor bedre regulering av dette.

Helhetlig helse

– Hva legger du i begrepet ”helhetlig helse”?

– For oss betyr det at mennesket selv ser på områder i livet som er viktig for egen helse. Det kan være alt fra privatliv, jobb og karriere, økonomi – og velvære, seksualitet, familie og venner. Alle områdene i livshjulet. For noen mennesker er enkelte områder viktigere enn andre, det er individuelt. Er det f.eks. viktig å fokusere på kostholdet mitt, at jeg tenker på fysisk aktivitet – eller karriere og økonomi, som også virker inn på helse? Har jeg ingen penger vil det gjerne kunne skape stress. Har jeg ikke jobb, vil det kunne påvirke selvfølelsen og på sikt kanskje helsen.

Livshjulet ser ulikt ut hos alle, og helsecoachen kan også her samarbeide med andre behandlere, kanskje ved å sende en person videre til ernæringsterapeut eller en fysioterapeut, avhengig av situasjonen.

Ansvar for egen helse

– Mange er kanskje vant til at legen og helsevesenet er de som tar seg av dette og er ”helseautoritetene. Det å faktisk ta ansvar for egen helse er kanskje uvant for mange?

– Det er i alle fall lett å gi fra seg ansvaret og tenke at jeg kan få eksterne svar, som jeg kan velge å adlyde eller ei. Mange gir fra seg mye av egen kraft og eget ansvar ved blindt å stole på hva andre sier er riktig.

Helsecoaching

Her er det viktig å ha en balansegang. Det er f.eks. jeg selv som kan jobbe med å endre mine kostvaner eller mosjonsvaner. Ingen andre kan gjøre dette for meg.

– Kan det ikke lett bli enda mer slik at man ber veiledere og coacher om hjelp, eller enn å ta tak i eget liv selv, når tilbudet av terapeuter, konsulenter og coacher har blitt såpass stort?

– Jo da, og mange kommer og spør om råd og svar. Helsecoachens oppgave kan da bli å stille spørsmålet tilbake: hva tror du vil være riktig for deg, i denne situasjonen? Hvilke områder vil du jobbe med nå og hva ser du selv vil ha størst innvirkning på den prosessen du er i nå? Hvilke trinn kan du begynne med?

– Kan det være krevende å jobbe i en prosess med en helsecoach?

– Ja, det kan det. Vi har alle med oss en del bagasje. Det er viktig å ha egen kunnskap og kompetanse på plass. Og å ha jobbet med seg selv, slik at man vet at det kan være tøft å gå inn i slike prosesser. Mye kan komme opp, minner og vanskelige opplevelser og erfaringer kan være del av det som ligger til grunn for en helsesituasjon. Og det kan være utfordrende å begynne å jobbe med.

– Ser du for deg at vi på sikt får helsecoacher i det offentlige helevesenet?

– Det tror jeg. I begynnelsen vil det sikkert være helsepersonell som har videreutdannelse i helsecoaching. På sikt vil det også være andre som har lang erfaring på område som bare jobber med helsecoaching. En del av de som alt er i utdanning vil nok ta med seg dette inn på helsestasjoner, inn i bedriftshelsetjenesten og på sykehjem.

Jeg tror også at dette vil være noe man kan jobbe med overfor barn og unge.

– På hvilken måte kan helsecoaching bidra i arbeid med barn?

– Man kan jobbe direkte sammen med foreldrene, og samtale direkte med de unge om hva de selv kan gjøre for helsen sin. Ofte kan foreldrene være med på sesjonene.

Helsecoachen kan hjelpe til slik at den unge kan se større perspektiver og hva som kan være viktig på sikt. Om hvordan å belønne seg selv, når man gjør noe man kanskje ikke har så lyst til – spise grønnsaker man kanskje egentlig ikke liker så godt, eller annet. Å lære å belønne mestring. Helsecoachen kan være med å bygge dette opp som del av en oppdragelse, sier Melinda Merunada.

**

The Paradigm Academy: www.nlpnorway.com

Kommentarer

commentarer

Comments are closed.