Richard Moss: Levende nærvær

I flere tiår har Richard Moss veiledet mennesker til å erfare et liv i levende nærvær – i øyeblikket. Han var praktiserende lege, da han selv erfarte et spontant skifte i virkelighetsopplevelse. – Livet ditt begynner nå. Enten du er bevisst det eller ikke, skaper du deg selv fra øyeblikk til øyeblikk. Derfor er det aldri for sent å begynne på nytt, sier Richard Moss. Februar 2019 kommer han til Oslo.

*
9.-10. februar leder Richard Moss helgeseminar i Oslo!
«Loving love, the path of the third consciousness»
Klikk her for mer info.

Av Eirik Svenke Solum

Richard Moss var praktiserende lege, da livet endret seg fullstendig i 1977. Han opplevde det som å bli vekket til en flerdimensjonal virkelighet av endret bevissthet. Denne opplevelsen endret forstå­elsen av årsaken til lidelsene livet kan gi. Men det skulle ta mange år å integrere erfaringene fra det kraftfulle vendepunktet.

Han sluttet å jobbe som lege og viet seg etter hvert fullstendig til å veilede mennesker som ønsket å utforske livets mysterium. De som ville begynne på veien fra å leve et liv identifisert med tankens forstillinger, til å erfare bevisstheten bakenfor sinnets ustoppe­ lige spill – det virkelige livet.

Til nå har Richard utgitt syv bøker, og han holder jevnlig workshops og dybderetreats.

– Hvilke endringer har du sett hos dine stu­denter og de som lyttet til deg?

– Endringene er subtile og fordypes stadig i livene til folk. Det som er klart er at mange finner et senter i seg, slik at de blir i stand til finne sin flyt i livet med en naturlig opple­velse av velvære. Ett eksempel er en kvinne som tok del i mitt treårige mentor­program.

I løpet av programmet gikk hun igjennom en skilsmisse, tok en krevende ny jobb og hadde ansvaret for en vanskeligstilt tenåring, uten særlig hjelp fra faren. Omkring seks måneder etter at programmet var fullført, tok sønnen på 19 livet av seg. Kvinnen fortalte meg at da mobiltelefonen ringte og hun fikk budskapet om sønnens dødsfall, satt hun i bilen. Hun svingte den til side, stoppet og lot seg selv åpne opp for følelsene som kom. Men da hun gjorde dette, var hun bevisst på ikke å tro en eneste indre historie om å ha feilet som mor, om å klandre faren eller skolen. Hun ga slipp på fortid og framtid og visste at hun ville leve hvert øyeblikk til fulle, slik det kom. Gjennom vårt arbeid, og spesielt gjennom modellen jeg kaller The Mandala of Being, hadde hun lært hvordan å holde seg selv tilstede i øyeblikket. Et år etter hans død sa hun til meg:

«Jeg har hatt helt ekstraordinære følelser etter hans død. En del av disse unner jeg ingen, og noen er så vakre at jeg ikke kan beskrive dem. Mange ventet bare på at jeg skulle

kollapse og bryte sammen, men jeg lot meg selv bare føle – samtidig som jeg ikke tillot meg å identifisere meg med noen av histori­ ene i sinnet mitt. Eller med hva andre mente jeg burde føle eller gjøre. Jeg kan virkelig si at jeg har levd noe jeg ikke kan forklare. Men gjennom det hele har jeg ikke lidd.»

Dette er den type modenhet jeg ser vokse fram i mennesker, som har gjort dette arbei­ det sammen med meg. Det tar tid og det kre­ ver en reell innsats. Men fruktene det bærer er verd det.

Frykt

Frykten vi gjerne bærer på gjør at vi tar dår­ lige avgjørelser og velger feil, mener Richard.

– Men jeg vil understreke at frykt er et symptom. Det virkelige pro­blemet er at mange mennesker ikke har en dyp opplevelse av et selv. De lever i sine egoer, i en konstant forestilling av å være spesiell. Noen ganger kan denne opplevelsen av å være spesiell ta form av en grandios kvalitet, og enkelte ganger kan det skape depressivitet. Men når du ikke har et reelt senter, når du ikke egentlig lever i øyeblikket, da er det også lett å bli redd. Det kan skape frykt for å miste noe; penger, makt, helse. Frykt for å mislykkes. Frykt for selve livet. Det er trist at det er så mye lidelse, men inntil vi lærer virkelig å mestre våre sinn og hente oss selv tilbake til nået, så vil det alltid være noe som truer våre egoer.

– Hva er de viktigste hindringene vi men­ nesker møter på veien mot større selvinnsikt?

– Den største hindringen er at vi ikke kjen­ ner forskjellen mellom tanke og bevissthet. Vi tror at vi er det tankene forteller oss at vi er. Vi tror at andre er det vår bedømmelse sier at de er. Vi tror på våre forestillinger. Og deret­ ter lar vi oss selv omslutte av konflikt med de som har andre forestillinger. Det er dette som gjør oss spesielle. Å leve slik er å sove.

Når vi våkner opp og oppdager vår bevisst­het, kan vi si: «Jeg har tanker, men jeg er mer enn bare tankene mine. Jeg har følelser, men jeg er mer enn bare følelsene mine.» Vi blir observatører til egoets spill, som bare vil fort­ sette å prøve å få oss til å tro at vi er atskilt – og at vi er spesielle som følge av denne atskillelsen. Tanken leder oss alltid bort fra vårt sanne selv. Å tenke er en viktig vei til viten, men når vi identifiserer oss med tan­kens objekter – forestillinger og bedømmelse – da blir tenkningen også mindre verdifull. Tanker er i beste fall antakelser om virke­ligheten, eller hypoteser om virkeligheten. De kan ikke fortelle oss hvem vi egentlig er, eller hvem noen andre er. Med en gang vi vet dette og lærer hvordan å hvile i bevisstheten i øyeblikket, føler vi oss forbundet med alt liv; med fred i hjertet, og en stille strøm av

energi som stiger fram innenfra og fyller oss med glede. Når du erfarer det vakre ved denne tilstedeværel­ sen, forandres livet fullstendig. Du blir del av et nett av væren som for­ binder deg med alt. Dette skaper en intuitiv visdom og sann intelligens.

Å leve hvert øyeblikk

– Hva kaller du selv det du jobber med?

– Jeg er en lærer i bevissthet og bevisst liv. Jeg inviterer mennesker til å våkne opp og plante føttene dypt i øyeblikket her og nå, og å starte livet på nytt og på nytt, i hvert øyeblikk. Jeg har gjennomlevd en forvandlig, et totalt skifte fra et tidligere fase i mitt liv. Denne metamorfosen var ikke noe jeg gjorde, det var noe som skjedde med meg. Det jeg har gjort, er å lære å integrere det og leve livet i harmoni med en dypere intelligens. På grunn av dét kan jeg vise mennesker vei til hva de kan bli, og hjelpe dem å nå det.

– Hvordan og med hvilke redskaper hjelper du mennesker å komme nærmere deres virke­ lige selv?

– For det første hjelper jeg mennesker gjennom å være en modell for denne dypere forbindelsen. Det er som å være en stemme­ gaffel som skaper vibrasjon for en ny tone. En kontakt med bevisst­ heten som har våknet i meg. Igjen; dette var ikke noe jeg gjorde, og jeg er heller ikke noe perfekt eksem­ pel, om noe slikt finnes. Men livet brakte det til meg.

Jeg snakker fra den nye bevisst­ heten, for å reflektere for men­nesker hvem de virkelig er og ikke hvem de tror de er, som egoer.
Det er mange redskaper, mange praksiser. Jeg arbeider med drømmer, med kroppsdynamikk, spesielt pust. Og jeg lærer mennesker om energi og tilstedeværelse. En sentral del av mitt arbeider er egenutfors­kningen i The Mandala of Being, som lærer mennesker hvordan å oppfatte når egoet deres leder dem bort fra nuet. Og bort fra deres virkelige selv, slik at de umiddelbart kan vende tilbake til øyeblikket. Men til syvende og sist er det kjærlighet og gjensidig respekt som er det virksomme. Det som våknet i meg var en dypere kjærlighet. Og når folk respon­derer på denne kjærligheten, så våkner den også i dem. Dette igjen gjør også kjærligheten i meg dypere. Vi er egentlig bare ett. Når man får tillit til denne kjærligheten, da vet men­ nesker at de kan forvandles. Da vet de at de ønsker å vokse og gå veien.


The Mandala of Being

The Mandala of Being: En mandala er en form for hellig kunst og en gammel læremåte for selvrealisering. The Mandala of Being viser at det kun fin­nes nå. Det som er åpenbart er at sinnet kan være i fortiden eller framtiden, eller i histor­ier omkring deg selv eller om andre. Mens kroppen og det sanne selvet er alltid og ute­ lukkende i nuet.

The Mandala of Being viser de fire stedene – fortiden, framtiden, fortellinger om deg selv og fortellinger om andre – som inkluderer alt det setter merkelapper på. Disse er de eneste fire stedene du kan være når du forlater nuet. Erkjenner du dette, kan du vekke deg

selv midt i en fortelling, og komme tilbake til nuet. Tilbake til det som faktisk skjer. For eksempel, hvis du er identifisert med dine tanker om forti­ den, så selv om minnet er 40 år gam­ mel, så låser du deg selv i fortiden. Du endrer den emosjonelle virkeligheten i øyeblikket til å bli den samme emo­ sjonelle virkeligheten som for 40 år siden. Den samme dynamikken er virksom ved framtids­fortellinger. For eksempel, hvis du identifiserer deg med tanken, «det vil ikke være noen der til å ta vare på meg når jeg blir gammel», så skaper denne tanken frykt, kanskje fortvilelse. Det du da har gjort, er å ta dette egentlig rene og ikke­-forurensede øyeblikket og forgiftet det med frykt og fortvilelse, over noe som ikke har hendt og som kanskje aldri vil skje.

Det er dette The Mandala of Being lærer; hvordan du forlater nuet med dine historier, stresset og lidelsen disse fortellingene skaper, og hvordan du kan hente oppmerksomheten din tilbake til øyeblikket igjen – og begynne på nytt. The Mandala of Being handler om å bli født på ny, igjen og igjen.

Å forstå

– Hvordan forstod du selv det som skjedde med deg for 35 år siden? Hadde du noen referanser eller holdepunkter for erfa­
ringen?

– I begynnelsen var jeg ekstremt sårbar. Det var mye frykt når jeg forsøkte å planlegge og organisere livet. Jeg hadde behov for å gjøre nærmest ingenting. Å gå i naturen, hvile mot et tre – å bare være. Grad­ vis ble dette min naturlige tilstand. Likevel var den første tiden utfor­ drende, forteller Richard.

– Jeg forstod ikke skiftet på en måte slik at jeg kunne gjøre en mental analyse, som kunne utvikles til en lærevei. Erfaringen i seg selv var «forståelse» – et helt nytt nivå av bevissthet som «visste» umiddelbart, uten noen intellektuell prosessering. Med det samme ble det klart for meg at dette var et helt nytt nivå av bevissthet, men mitt tidligere selv – egoet – forsøkte fortsatt å ta kontrol­ len. Nå kunne jeg være vitne til dette ego­-selvet, uten å være identifisert med det. Så jeg fortsatte kontinuerlig å betrakte dette nivået i «meg». Etter hvert begynte jeg å kalle dette nivået «min yngre bror». Denne yngre broren var fortsatt veldig redd og fortsatt identifisert meg det tenkende sinnet. Fortsatt forsøkte han å fange erfaringen i en kontekst, som kunne skape en trygghet og gi den samme følelsen av å være spesiell. Integreringsprosessen var å fortsette å vende tilbake til den nye bevisstheten – som jeg kalte «den eldre broren». Jeg «inviterte» den eldre broren til å trøste den yngre broren. Og gradvis begynte jeg å forstå hvorfor det er så viktig ikke å forsøke å eliminere egoet: Den nye bevisstheten bare er. Men bare gjen­nom den yngre broren kunne jeg erfare en form for undring og takknemlighet, spesielt for opplevelsen av kjærlige mennesker. Det jeg underviser omkring parforhold er basert på den indre relasjonen mellom disse to helt forskjellige nivåene av bevissthet. Som tren­ger hverandre og er uatskillelige.

– Jeg hadde ingen erfaringer fra medita­tiv praksis, og jeg fant ikke noen tekster som viste meg hvordan å gjøre denne integre­ringen. Jeg måtte lære å integrere underveis. Men evnen til å gjøre dét vokste fram naturlig bare ved å være vitne til det gamle sinnet – den yngre broren – fra perspektivet av det nye nivået, den yngre broren.

Dette høres kanskje lett ut, men det er et dyptgripende arbeid, som fortsatt utvikles i meg. I dag, på dette tidspunkt i livet, er kjærlighe­ ten ved den yngre og eldre broren forbundet i meg. Slik at jeg også kan være i et genuint kjærlighetsforhold til min partner, Annalisa.


Hvorfor

– Hvorfor skjedde dette skiftet med deg i det hele tatt, tror du?

– Jeg har ingen anelse. Det ville bare være spekulasjon. Bare nok en tanke. Men jeg tror at denne form for oppvåkning er del av en evolusjonær prosess som har vært i bevegelse gjennom all tid. Akkurat slik menneskets kropp må gjennomgå pubertet før det kan gå videre til nye generasjoner, så må sjelen utvikle et høyere nivå av bevissthet. Når den gjør det så begynner den å tjene evolusjonen av hele menneskehetens bevissthet. Hvorfor dette skjedde med meg – ingen idé. Men hva det inviterer meg til å leve er veldig klart.

Vakkert liv

– Hva kan denne tilnærmingen tilby i vår tid, med de utfordringene verden stå overfor?

– Hvis du praktiserer det jevn­lig, kan dette redskapet bringe deg tilbake fra lidelsen og stresset
som sinnet skaper, og lede deg til å erkjenne hvem du dypest sett er. Da kan du se at det finnes perfek­sjon i hvert øyeblikk. Livet er fan­
tastisk vakkert og eventyrlig. Det er ikke noe å frykte, bortsett fra historiene du forteller deg selv, som skaper frykt. Det verste som vil skje deg er det du selv skaper med dine egne tan­ ker. Ikke det som faktisk skjer. Siden de fleste mennesker lever i sine egoer, og må forsvare egoidentiteten. Denne illusjonen får oss til å vende oss imot oss selv og imot andre.

Det er en forvandlig som foregår nå: Vi våkner til det faktum at vi er jordboere, ikke bare amerikanere eller nordmenn. Religion som en måte å skape spirituell identitet, fal­ ler bort og blir erstattet av bevissthet basert på spiritualitet. Vi er bevisste vesener som kanskje kaller oss selv kristne eller muslimer, men som vet at dette bare er navnet på et levevis, ikke på noe som er grunnleggende sant. Så snart vi vet dét, finnes det ikke lenger fiender. Den eneste fienden er ditt ego. Når du våkner opp og ser den falske spesiellhe­ten som egoet har forsøkt å fange deg i, da opplyses verden innenfra, med en guddom­melig tilstedeværelse. Alt blir spesielt, siden du ikke er det. Jo flere mennesker som blir bærere av denne bevisstheten, jo tidligere fin­ner vi veien til å leve bærekraftig og i respekt for hverandre, sier Richard Moss.

 9.-10. februar leder Richard Moss helgeseminar i Oslo!
«Loving love, the path of the third consciousness»
Klikk her for mer info.

**

Om Richard Moss

Richard Moss er amerikansk. I 1977, som 30 år gam- mel praktiserende lege, opplevde han en dyptgri- pende bevissthetsutvidelse. I sammenheng med at han selv gjennomlevde en radikal transformasjon, utviklet han noen av de verktøyene han fremdeles bruker idag (beskrevet i boka The Black Butterfly). Han forlot sin praksis, og begynte å undervise og vie sitt liv til utforskning av bevissthet. Han har skrevet flere bøker, hvorav de siste er: The Mandala of Being og Inside-Out Healing – Transforming Your Life Through the Power of Presence.

**

Richard Moss // An Introduction to Mantra Practice for Calming the Mind:

Kommentarer

commentarer

Comments are closed.