Sjamanisme og den hellige kraften

På hvilken måte kan sjamanistiske redskaper og tradisjoner være til hjelp i vår tid? Vi snakket med Simon Chamberlain ved The Sacred Trust, om det han kaller tverrkulturell sjamanisme.

Av Eirik Svenke Solum (Ill: L. Tamani)

– Hva er klassisk sjamanisme slik du ser det?

– Jeg arbeider med sjamanisme basert på metoder som er utprøvd i svært lange tider, og slik sett kan det betraktes som klassisk. Men jeg legger mer vekt på begrepet tverrkulturell sjamanisme. Tverrkulturell innebærer i denne sammenhengen studier av en rekke kulturelle praksiser og felles aspekter som avdekkes i møtefeltet. Slike universelle eller delvis universelle egenskaper er ikke begrenset til isolerte eller et fåtall kulturer. Der det finnes universelle egenskaper eller funksjoner gir det et sterkt grunnlag og leder meg til å søkte de tilgrunnliggende prinsippene. Disse prinsippene danner utgangspunkt for vårt verdigrunnlag og vår undervisning. For eksempel har den sjamaniske forståelsen av sykdom et åndelig grunnlag i alle historiske kulturelle tradisjoner der sjamanismen har blitt praktisert. Alle prinsippene vi arbeider med på “The Sacred Trust” er avdekket i et tverrkulturelt perspektiv, og vår anvendelse av disse prinsippene gjenspeiles i det våre studenter møter, så vel som i kvaliteten i vårt arbeid.

– Hvorfor trenger vi sjamanisme i vår tid?

– Et fullgodt svar på dette kan fylle en bok, så jeg skal forsøke bare å bruke noen få eksempler.

I de fleste gamle kulturer var det tradi- sjonelt en sjaman eller noen med lignende funksjon i alle samfunn. De var der fordi man forstod den åndelige bakgrunnen for ubalanser og sykdom. Når noen i samfun- net gjennomgikk en form for sjelstap, var påvirket av negative energier, en forbannelse eller åndelige problemer, så ville sjamanen ta seg av dette.

Man ville gå raskt inn med healing, fordi hvert individ i samfunnet spilte en så viktig rolle i den helhetlige strukturen i fellesskapet. I våre dager har de fleste mistet forståelsen av det åndelige aspektet ved sykdom, og i tillegg hviler ikke lenger samfunnets tillit på enkeltindividene. Dette betyr at sjamaner og andre helbredende utøvere i stor grad har forsvunnet.

Det åndelige aspektet av sykdom er ikke borte, men nå er det langt færre åndelige helbredende utøvere som kan arbeide med dette. Hos The Sacred Trust i Norge inspire- rer vi elevene til å jobbe med seg selv, men også å bruke sine innsikter ved å jobbe med personer som ber om støtte. Når vi opp- når en balanse og mennesker erfarer større grad av åndelig velvære, blir resultatene ofte kraftfulle. Ikke bare gir dette muligheten til å hjelpe enkeltmennesker, men også familier, samfunn, naturen og vår moder jord.

Simon erfarer at mange moderne mennesker bærer på liknende savn i livet.

– Mange har sagt til meg at de føler at noe mangler i sitt liv. Jeg vil ikke sette noen “teppe-diagnose” på dette, men jeg vil tro at de fleste ikke savner en større TV eller flere venner på sosiale medier. Det jeg tror mangler kan bli funnet når man går inn i vår åndelige helse, der sjamanisme har uvurderlige verk- tøy, som kan muliggjøre en fordypning på dette området – med påfølgende veiledning og behandling.

– Så hvordan kan sjamaniske verktøy påvirke våre liv?

– I vår tid er det mange distraksjoner som kan trekke oss bort fra å skape vår egen måte å leve på. Altfor ofte beveger vi oss bort fra vår personlige kraft og fjerner oss fra ansvaret for vår egen helse. Sjamanistiske verktøy er effektive for å framheve og behandle mange aspekter i livet.

Et eksempel er det som har å gjøre med personlig kraft og styring i eget liv. Sjamanistiske redskaper kan være en nyttig støtte på denne veien, og hjelpe oss å finne vår indre kraft og vokse og utvikles, samt å ta mer kontroll i sitt eget liv.

Hver person har en kropp som er deres egen og en sjel eller ånd, som også er deres egen, sjamanske verktøy hjelper oss å huske det. Sjamanistiske studier kan også hjelpe oss å utvikle forståelsen for at noen former for kraft har begrensninger, mens noen ikke har det. Man lærer å be om og få kraft fra det åndelige, slik at man kan bli sterkere heller enn kraftløse. Min erfaring er at åndene alltid vil gi kraft så lenge den ikke misbrukes.

Studentene ser ofte gode endringer hos seg selv når de bruker sjamanistiske verktøy og teknikker; blant annet en generell økning i energinivåene, når de begynner å resonnere med universets energier.

Vi må heller ikke glemme helsefordelene den sjamanske verktøykassa kan gi, som det

å bidra til økt balanse og å stimulere til en mer helhetlig helse.

Hvordan undervise sjamanisme?

– Hvordan kan sjamanisme bli undervist i en pedagogisk setting?

– Dette er et godt spørsmål. Jeg har bakgrunn og mye erfaring med undervisning i høgskoler og på universitetsnivå og vet at undervisnings-sjamanisme ikke nødvendigvis passer naturlig inn i klasserom-undervis- ning eller forelesninger. Så hos oss har vi en mer direkte tilnærming, med mye studentut- vikling gjennom erfaring og veiledet praksis.

Selvfølgelig er det informasjon som skal læres, det er prinsipper og metoder. Som kan kalles en “A, B, C” i arbeidet og kan teoretisk læres ganske raskt fra en bok. Men uten veiledning og erfaring i et trygt miljø, har slik informasjon knapt noen nytte i det hele tatt. I mange kulturer kan sjamanisme ha blitt lært i en slags lærling-relasjon, men i vår moderne kultur er slik undervisning vanskelig å finne. Michael Harner skapte hva han kalte Core Shamanism etter å ha observert, studert og jobbet med sjamaner fra mange forskjellige kulturer. Et av hans mål var å skape muligheter for å lære sjamanisme i Vesten. Min lærer, Simon Buxton, brukte en lignende tilnær- ming og laget en læreplan for utdanning som har blitt fulgt med godt effekt i mer enn tjue år, i Storbritannia. Denne utdanningen er det som nå tilbys av The Sacred Trust i Norge. I hjertet av arbeidet er den sjamanske reisen, som oppnås etter at studenten eller utøveren har trådt inn i en endret bevissthetstilstand.

Vi kommer til dette nivået av bevissthet ved hjelp av sjamanistisk tromming, en metode som de aller fleste studenter verdsetter. Studentene må ikke nødvendigvis ha egne trommer, men de er veldig velkommen til å ta med hvis de vil.

Utdanning

– Hva er de viktigste aspektene av utdanningen din?

– For det første er det viktig å vite at utviklingen er strukturert, slik at elevene beveger seg gjennom grunnleggende intro- duksjonsnivåer til mer avansert arbeid. Vår innledende helge-workshop legger grunnlag og lar deltakerne erfare arbeidet slik at de kan bestemme om det er for dem eller ikke. Et introduksjonskurs er obligatorisk før man eventuelt tas opp til mer avansert opplæring. Etter introduksjonen har de som ønsker å fortsette, mulighet til å ta individuelle kurs, som Classical Shamanic Soul Retrieval, eller de kan søke seg inn på vårt treårige forløp.

Frittstående kurs er vanligvis mellom fem og seks dager hvor vi arbeider og bor sammen. Den treårige praksistreningen består av tre samlinger per år, totalt ni, som alle er over fem dager. Disse kursene organiseres samlet, med overnatting og felles (vegetariske) måltider og undervisning.

Forløpet innebærer også hjemmearbeid mellom samlingene, med veiledning, samt praksis med klienter. De enkelte kursene erSoul Retrieval; Extraction; Death, Dying and Departure; Curse Unravelling and Compassio- nate Depossession.

Alle dette, så vel som mye mer, blir også undervist i det treårige studieprogrammet. Som del av arbeidet skal studentene gi og motta healing til og fra hverandre, noe som også gir grunnlag for personlig åndelig utvikling i treningen. Noen av kursene dekker også aspekter av “livet etter healing” slik at elevene kan lære å skape sunnere liv for seg selv og for andre.

Vi mener at vi trenger inn til kjernen av det sjamanistiske arbeidet, og innlemmer materiale og metoder som ofte ikke presenteres andre steder. Det er her vi arbeider som healer, seremonimester, åndelig guide og kunstner, ved hjelp av trance og ekstase, for å mestre de usynlige kreftene i naturen og å tjene i fellesskap med kraften.

Sjelsreisen

– Hvordan begynte du å jobbe med sjamanisme selv?

– Da jeg var en liten gutt, visste jeg selvfølgelig hvordan jeg skulle fly. Jeg gjorde det ofte, besøkte verdener som virket rare, men velkjente, jeg snakket med det jeg så – mange dyr, mennesker og planter. Jeg vet nå at dette var mine sjelsreiser. I voksen alder var jeg på en Vision Quest hvor jeg ble minnet om opplevelsene i sjelsreisen, og har siden kommet tilbake til de samme verdenene som jeg besøkte som barn. I drømmene og visjonene begynte jeg igjen å møte det jeg nå kjenner som ånder i dyreform.

Slik ble jeg også ledet bakenfor tvil og tilbake til den sjamanistiske reisen. Min undervisning ved The Sacred Trust i Storbritannia ble nøkkelen til å arbeide i dybden med sjamanisme.

Det uforklarlige

– Har du hatt noen viktige vendepunkter i livet hvor sjamanistiske verktøy har hjulpet deg personlig?

– Mitt enkle svar ville være “ja”. Jeg har vært vitne til så mange hendelser, også slike man i vår tid og kultur gjerne anser “uforklarlige”. Jeg vil ikke beskrive disse i detalj av flere grunner. Én er for å sikre at alle har muligheten til å komme inn i arbeidet og oppleve det på sin egen personlige måte, uten at det blir for sterk innflytelse fra andres historier.

En annen årsak er at det faktum at en person konsulterer sine åndelige guider eller engasjerer seg seriøst i åndelig praksis, er i seg selv det som forandrer perso- nen. Jeg liker å jobbe med forståelsen av “det høyeste vitnet”, når vi opplever det vi møter i en åndelig praksis som et uttrykk for vårt eget indre.

Når det er sagt vil jeg si at et av de viktigste vendepunktene som hjalp meg personlig, var rett etter en sjamanisk reise. De som kjenner til sjamaniske reiser, vet at de forekommer i en vanlig virkelighet, og det var der at et objekt ble gitt til meg av en åndelig guide. Straks etter reisen kom gaven som et fysisk objekt i “vanlig” vir- kelighet, ikke bare en gang, men to ganger.

Jeg vil ikke si hva objektet var, fordi det var veldig personlig, men sannsynligheten for at det skulle vises slik det gjorde, spesielt to ganger, var ekstremt lavt. Jeg kan si at objektet ikke var noe av pengeverdi eller at det ville gi meg noe materielt, men det var perfekt for å avlede min skepsis og la meg fortsette å studere håndverket.

Åndeverdenens veiledere vet hva en person trenger til enhver tid, sier Simon Chamberlain.

Les mer om Sacred Trust sine kurs og utdanninger på www.sacredtrust.no

Kommentarer

commentarer

Comments are closed.